KEV POVFWM TUS KEEB CAG TXUJ

 

KEV POVFWM TUS KEEB CAG TXUJ

 

By Yang Sea Thao

 

30 June 2010

 

Hais raws Chivkeeb thiab Keebkwm, Hmoob yog ib Haiv Neeg Ntxwj Neeg Laug uas xub txawm nyob rau hauv lub ntiajteb. Hmoob ib txwm muaj dua Vaj, ciaj dua teb chaws los lawm ntau zaus. Tab sis, Hmoob tsis txawj tswj fwm, ces thiaj poob rau lwm haiv neeg tes tag lawm.

 

Daim 1:  Cov HAIV NEEG NTXWJ NEEG LAUG uas xub txawm nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Hmoob yog ib Haiv Neeg ntawm cov Haiv Neeg Ntxwj Neeg Laug nyob rau Asia.

Qaub raws phau Chivkeeb thiab Keebkwm, yuav luag txhua zaus uas Hmoob tau poob teb chaws rau luag ntawd, yog KEV ROV TAW TUAM NTUJ TUA TSWV ntau xwb.

Li ntawd, tus nywj tua tswv thiaj rais los ua ib tus vij loj heev uas yeej keevxeeb kum lo rau Hmoob cev nqaij daim tawv thiab teev roj ntsha, aiv paug Hmoob lub neej los txheej dhau txheej, tiam dhau tiam, tau ntau ntau txhiab xyoo los lawm. Tej nywj thiab vij ntawd, yeej tsis muaj leej twg paub txog thiab daws tau poob hlo li. Tsis tas li ntawd xwb, niaj hnub no Hmoob tseem tsim nywj tshiab los tshooj ntxiv quj qees tuaj xwb. Hmoob tsis paub yuav daws yuav thum tus nywj phem no li.

Pov thawj tim khawv yog: thaum ib tus Hmoob twg txais tau fwj chim tswj teb chaws lawm, ces txawm sawv tsees dua lwm tus los txheem ntag. Ob tug Hmoob ntawd yuav tsum sib qhau kom ob leeg ntog tib si mas thiaj nyob taus. Yog ob leeg tsis ntog huv si mas yeej tsis tsum. Tej teeb meem no yog Hmoob cov nywj thiab cov vij npog uas Hmoob tej laus tau tsim los lawm rov qab los tshoov los yob Hmoob xwb.  Ntseeg tias yuav tsis yog tus Hmoob ntawd yeej ho ntshaw tsim txoj kev txhaum txheej ntawd li. Vim li no mas Hmoob thiaj tsis muaj kev sib haum xeeb, thiab Hmoob thiaj tsis tau lub ntuj ntoo.

Kev tshwm sim ntawm Poj Koob Yawm Ntxwv zaum no, yog los thum Hmoob txoj kev txhaum txheej txhua txhua yam, thiab yog los daws Hmoob tus nywj, thib Hmoob cov vij npog pov tseg. Li ntawd, tsoom tswv cuab Poj Koob Yawm Ntxwv nrog rau ib tsoom Hmoob suav daws yuav tsum tau kawm Chivkeeb thiab Keebkwm Hmoob kom paub meej tseeb zoo txog tus nywj thiab tus vij. Txhua leej yuav tsum cheem nws tus kheej, thiab zam kom dhau tus nywj rov taw tuam ntuj tua tswv tsis pub kom muaj ntxiv lawm, mas thiaj yuav thum yuav nphau tau tej nywj vij npog phem ntawd mus tsis pub rov los caum aiv tau Hmoob ntxiv lawm.

Yog yuav npaj tiv thaiv tus nywj rov taw tuam ntuj tua tswv mas peb yuav tsum paub txog lub ntsiab ntawm tus nywj thiab tus vij kom zoo. Nywj yog neeg tsim. Vij yog dab tsim. Yog neeg tsim nywj tau ntev ntev tsis daws, ces nywj yuav ciaj mus ua vij. Thaum vij sawv tuaj aiv yus lawm, ces vij yuav yob kom yus rov tsim nywj ntxiv los theej nywj. Li ntawd, Hmoob thiaj tsim nywj tsis paub xaus, ces Hmoob thiaj ua lub neej cob pob las kav nrhau tsis taus cag, thiab ciaj tsis taus ib haiv neeg tsim txiaj.

Li no, peb suav daws yuav tsum tau sib zog los pov fwm tus keeb cag txuj no kom ruaj khov, nreb nreeg, tsis qaij qaug, tsis fee lem. Peb thiaj yuav muaj lub peev xwm los thib nphau tau tej nywj vij npog yav thaum ub ntawd pov tseg mus kom tag. Thaum ntawd, peb Haiv Hmoob thiaj yuav tau txais lub neej tshiab zoo muaj fwj chim, nyob thaj yaj, thaj yeeb, huaj vam, vam meej, ncoo ko mus tsheej xeeb ua ib haiv neeg zoo muaj koob nto npe.

 

CHIVKEEB

 

HMOOB KEV PIAM SIJ

 

TSEV NEEG NTXWJ KEV PIAM SIJ

NTXWJ MUAG TXUJ CI

Phau Chivkeeb qhia tseg tias, muaj ib tus Neeg Ntxwj tau muab txuj ci qhia rau haiv neeg Yij. Thaum kawg, haiv neeg Yij thiaj rhuav tshem qhau tau haiv neeg Ntxwj puam tsuaj.

Yawm Lum ntawm haiv neeg Yij muab nyiaj kub ntiav tau ib tus Ntxwj uas txawj txuj ci heev mus qhia nws 6 leej tub nyob rau hauv ib lub qhov tsua. Lum tus tub zus 4 hu ua Kab yog tus kawm tau Ntxwj cov txuj ci zoo heev. Tom qab no, Kab yog tus qoov sau cov haiv neeg me los sib koom tua Ntxwj, ces haiv neeg Ntxwj thiaj raug kev puam tsuaj poob fwj chim los lawm.

Lub cim laj xeeb yog:

NYIAJ KUB NPOG QHOV MUAG.

TSAB TXEEB FWJ CHIM


Tom qab uas haiv neeg Ntxwj raug puam tsuaj lawm, ob niam txiv Qwv (Suav) tau saws ob nus muag, Nkauj Iab thiab Nraug Oo, los ua me nyuam sau. Thaum Nkauj Iab thiab Nraug Oo nkawd loj hlob tiav niam tiav txiv lawm, ob niam txiv Qwv thiaj muab nkawd sib txi ua txij nkawm. Nkauj Iab thiab Nraug Oo muaj ib tus tub, hu ua “Hmoo”. Tub Hmoo mam los tsa haiv neeg Ntxwj sawv ciaj Haiv dua ib zaug ntxiv, yog HAIV NEEG HMOOB. Hmoo sawv ua Vaj Hmoob, hu ua Vaj Yim Leej (Fuab Tais Tswb Tshoj).

Daim 2:   Fuab Tais Txiv Yawg (Vaj Yim Leej/Tswb Tshoj)

Thaum Vaj Yim Leej xaus zim txwv lawd, hau thawj Tsab yog tus ntxeev siab mus coj Suav tuaj tsa nws ua Vaj los txuas Vaj Yim Leej lub zim txwv. Li ntawd, Suav thiaj tau kev tuaj tua Hmoob cov hau thawj tuag tu noob, loov sua Tsab tuag nrog tib si thiab. Thaum cov hau thawj Hmoob tuag tas lawm, ib tus Suav mam los tshaj nws tus kheej ua “Tsab” los sawv Vaj Yim Leej lub zim txwv kav cov pej xeem Hmoob. Txij ntawd los, Hmoob thiaj raug ua Suav cev qhev los tau ntev.

Lub cim laj xeeb yog:

FWJ CHIM NPOG QHOV MUAG.

 

MUAM MOJ LWG QAV SIS KAWS RAUG TXOV

 

Tom qab uas tsev neeg Hmoob poob ua cev qhev rau Suav tau ntev, Tswv Ntuj mam tso Muam Moj Lwg Qav Sis Kaws nqis los cawm Hmoob dua.

Liaj Lwg thiab Rhwv Mim raug Kab thiab Kaws nkawd lub tom txwv ntxias dag, ces nkawd thiaj tua Moj Lig Qav Sis Kaws tuag. Kab thiab Kis mam tuaj qhia kev cai dab qhuas rau Liaj Lwg thiab Rhwv Mim. Txoj kev cai Liaj Lwg Rhwv Mim yog txoj uas Hmoob niaj nub siv tam sim no. Nws yog txoj kev cai rov qab. Yog muab tog ntsis los ua tog paus, muab tog paus mus ua tog ntsis. Yog ua neej rov qab, tsis yog ua neej mus tom hauv ntej.

Moj Lwg Qav Sis Kaws tau foom lus tsis zoo rau Liaj Lwg Rhwv Mim ua ntej nws yuav tuag lawm. Yog leej twg coj Liaj Lwg Rhwv Mim txoj kev cai txia, ces yuav tsis tau lub neej zoo thiab tsis tau lub ntuj ntoo.

Lub cim laj xeeb yog:

FWJ CHIM & NYIAJ KUB NPOG QHOV MUAG, NTSHAW LUAG TXUJ CI.

 

KEEB KWM

 

HMOOB KEV PIAM SIJ

 

Vim Hmoob tsis muaj ntaub ntawv los kwbteem Hmoob keebkwm tseg cia. Hmoob thiaj poob keebkwm tag lawm. Luag lwm haiv neeg paub Hmoob zoo dua Hmoob paub Hmoob tus kheej. Raws li neeg ntiajteb cov phau ntawv keebkwm hais txog Hmoob mas tsuas hnov qhov phem xwb, yeej tsis hnov qhov zoo li. Ntawm no mus, kuv yuav muab me ntsis keebkwm Hmoob los qhia rau Hmoob paub. Thov kom Hmoob coj mus ua ib lub pov haum los pov fwm Hmoob thiab ua ib hwm kuab tshuaj los cawm kho Hmoob tus mob rov taw tuam ntuj tua tswv kom zoo hlo mus.

Raws phau ntawv keebkwm Thaib hu ua

ໜັງສືສະຫະພັນຖະລັດໄທ tau teev tseg tias, yav ntuj thaum ntxov (kwv yees 1400s), Hmoob muaj 2 lub tebchaws nyob rau Suav teb. Lub 1 hu ua Taj Kis Tshuas—muaj Tshus Vwj ua tus tswv. Lub 2 hu ua Xiu Kis Tshuas—muaj Xeev Ko Tsaab ua tus tswv.

XIU KIS TSHUAS POOB

Phau ntawv hais tseg tias, Suav tau tuaj tua lub teb chaws Xiu Kis Tshuas lawm ntau zaug los kuj tsis yeej Hmoob. Tom qab ntawd, Suav mam siv tom txwv tuaj tua yeej Hmoob. Hmoob tus hau thawj rog ntawm Xiu Kis Tshuas raug Suav ntxias tau ntxeev siab tua Yawm Vaj Xeev Ko Tsaab, vim nws xav txeeb Vaj ua. Thaum Hmoob sawv sib ntaus sib tua hauv Vaj Loog Zim Txwv ntxhov niab, ua rau tsoom pej xeem Hmoob yoob tag, tsis paub pab tog twg. Li ntawd, Suav thiaj kav xyeem lub sij hawm uas Hmoob tab tom sib tua ntxhov txoog ntawd tuaj tua Hmoob, thiab txeeb tau teb chaws Xiu Kis Tshuas yam yooj yim kawg nkaus li.

Keebkwm hais ntxiv tias, tus hau thawj rog Hmoob uas ntxeev siab ntawd kuj raug Suav muab dai cij dab tuag lawm thiab. Dhau ntawd, Suav thiaj tsa neeg Suav los kav Hmoob lub teb chaws Xiu Kis Tshuas kom zwm ua Suav ntiag tug.

Thaum teb chaws Hmoob Xiu Kis Tshuas poob rau Suav tes lawd, Xeev Ko Tsaab ho coj tau ib co tub rog uas seem tuag khiav nrog nws mus kwm siav rau lub teb chaws Taj Kis Tshuas lawm.

Lub cim laj xeeb yog:

FWJ CHIM NPOG QHOV MUAG.

TAJ KIS TSHUAS POOB

Txawm tias Xeev Ko Tsaab tau mus kwm siav rau Yawm Vaj Xu Vwj lub teb chaws Taj Kis Tshuas lawm, los Suav yeej tsis tseg li. Suav caum qab mus tua Hmoob ntau zaus los kuj tsis yeej Hmoob thiab. Thaum ntawd, Taj Kis Tshuas tsuas muaj tub rog 12,000 leej lawm xwb, tiam sis Hmoob kuj muaj peev xwm tiv thaiv tau Suav rog yam khov kho.

Phau ntawv hais tseg tias, thaum Suav siv tub rog tua tsis yeej Hmoob lawm, ces muaj ib tus hau thawj Suav qib siab thiaj muab tswv yim taw qhia kom tig los siv tom txwv tua Hmoob. Suav thiaj siv 2 tus Hmoob Siav uas tuaj Suav tog thiab paub lus Suav zoo tuaj tua Vaj Hmoob. Suav cog lus tseg tias, yog nkawm tua tau Vaj Hmoob tuag lau, ces Suav yuav muab nkawm tsa los ua Vaj Hmoob theej hloov tus qub.

Thaum Suav hnov tias, Vaj Hmoob raug tua tuag lawm, ces Suav thiaj txhij tub rog tuaj ntaus teb chaws Hmoob tam sim ntawd. Suav txeeb tau teb chaws Taj Kis Tshuas yam yooj yim kawg kiag, vim Hmoob Vaj tuag lawm, ces thiaj tsis muaj tus qib txam.

Ob tus Hmoob ntxeev siab ntawd kuj raug Suav ntes tau thiab muab tua pov tseg tib si lawm thiab. Muaj dua ib cov lus ho hais tias, ob tus Hmoob ntxeev siab no raug Vaj Hmoob cov tub ceev xwm muab ntes tua lawm no.

Thaum Suav txeeb tau teb chaws Hmoob (Taj Kis Tshuas) lawm, ces cov pej xeem uas seem tuag thiaj khiav nqis taug los rau Suav qab teb lawm.

Lub cim laj xeeb yog:

FWJ CHIM & NYIAJ KUB NPOG QHOV MUAG.

TAIS CAUS & FWJ CHIM

Raws phau ntawv Jean Motin hais tseg tias, nyob rau tiam 1800s-1900s, Hmoob tau sawv tawm tsam Suav 2 zaug.

TAIS CAUS

Xyoo 1734-1737, Hmoob sawv tawm tsam Suav. Thaum xub thawj, Hmoob muaj yeej zoo heev, vim Suav tsis ceev faj. Tab sis mas, Hmoob tais caus heev. Thaum Hmoob hnov xov tuaj Beijing hais tias, Suav npaj tub rog ua 3 ceg tuaj puav tua Hmoob, ces Hmoob txawm cia li tais caus heev.  Hmoob txawm tso tes, rov mus nuv Suav. Tab sis mas Suav tsis yib hlo li. Suav muab cov Hmoob ntawd tua tuag tag huv si. Raws kev cej luam ntawm ib tus hau thawj rog Suav teev tseg tias:  Suav hlawv 1,200 lub zos Hmoob, tsuas tseg 388 lub zos xwb thiaj tsis hlawv, Hmoob raug tua tuag 17,688 leej, raug ntes 27,000 leej, cov Suav ntes tau no kuj raug tua ib nrab nkaus. Suav txeeb tau 46,000 rab phom.

Lub cim laj xeeb yog:

TAIS CAUS.

SIB TXEEB FWJ CHIM

Xyoo 1795-1806, cov hau thawj Hmoob tau haus ntshav cog lus caum Suav tawm. Hmoob siv sij hawm 16 nub xwb txawm txeeb tau 2 lub nroog loj, thiab Hmoob yuav tua kom txog Beijing. Tus coj yog Fuab Tais Vwj Paj Yis.

Tsoom hau thawj tau ntxeev siab ntes Vwj Paj Yis mus cob rau Suav tes. Thaum Vwj Paj Yis tuag lawm, yawg  ob tus tub, Vwj Tee Lis thiab Vwj Tee Yi mam los sawv leej txiv chaw, tab sis vim ob tug tub no tseem hluas thiab tsis muaj peev xwm txaus, ces Hmoob thiaj swb rau Suav.

Xyoo 1800, Hmoob pib tsiv nqis taug rau yav qab teb los tshwm rau Nyablaj teb.

Raws phau Keebkwm uas Vwj Zoov Tsheej sau ho hais tias, Vwj Paj Yis tus xeeb ntxwv yog tus ntxeev siab ntxias Vwj Paj Yis mus rau Suav ntes, ces yawg thiaj raug Suav muab tua pov tseg lawm.

Lub cim laj xeeb yog:

FWJ CHIM NPOG QHOV MUAG.

NTSHAW FWJ CHIM NYOB NYABLAJ TEB

Xyoo 1926, nyob rau suam Dien Bien Fu, Yawm Diew Van Long, tus nom Nyablaj tau dag sau Hmoob qoob loo mus lawm tsis them nyiaj. Hmoob thiaj chim heev. Hmoob npaj ua rog rau Nyablaj. Thaum tseem tab tom npaj ntawd, txawm muaj ib tus Hmoob mus qhia rau Nyablaj paub tias, Hmoob yuav ntxeev siab tua Nyablaj zoo li xyoo 1921 dua thiab. Li ntawd, Nyablaj thiaj tuaj ntes cov Hmoob ntawd tua pov tseg tag, vim tias Hmoob tsis txawj sib hlub.

Thaum ntawd, Diew Van Long muab cov Hmoob Siav mus tua Hmoob Nyoos. Tus coj cov Nyablaj no hu ua Cho Cuag Lo. Raws li muaj ib tus hau thawj rog tau sau ntawv tseg tias: “Kev siv Hmoob rov mus tua Hmoob mas tau txiaj ntsim zoo heev, rau qhov tias cov Hmoob ntawd ces tsuav yog sib sau los ua ke kiag xwb mas yeej sib kav tsis tau nws li. Yog ib cov neeg uas tswj tsis tau kiag. Qhov tseeb tiag ntawm cov neeg no ces yeej yog zoo li no xwb”. Kev ua rog zaum no ua rau Hmoob chim heev rau Nyablaj.

Lub cim laj xeeb yog:

UA QAIB QUA.

 

PAJ CAI VWJ RAUG TXOV

Xyoo 1917-1921, Paj Cai Vwj tau sawv coj Hmoob tawm tsam Fabkis nyob rau hauv  teb chaws Nplog, vim Fabkis sau se hnyav heev. Muaj ib cov duab pov thawj uas Fabkis txiav 3 lub taub hau Hmoob teeb tso rau ntawm ib lub tog ntoo, yog xyoo 1906.

Daim 3:   Fabkis txiav Hmoob cij dab xyoo 1906

Xyoo 1921, Qhua Kuam uas yog Paj Cai ib tus tub xeeb ntxwv raug Fabkis ntiav mus tua tau Paj Cai tuag. Nws thiaj nqa Paj Cai lub taub hau los tsib nqi ntawm Fabkis. Tiam sis mas muaj ib plua nag daj los ntaus, Paj Cai lub taub hau raug poob rau hauv hav dej lawm, mam nrhiav tau rov los. Thaum nqa mus txog Fabkis na Fabkis hais tias yog Qhua Kuam lub taub hau xwb, tsis yog Paj Cai lub. Tau tsis ntev Qhua Kuam txawm tuag nyoos tsias lawm thiab tsis tau noj cov nyiaj li.

Cov duab Hmoob raug Fabkis tsim txom nyob rau phab….

Lub cim laj xeeb yog:

NYIAJ KUB NPOG Q HOV MUAG.

 

SOOB NTXAWM LAUJ RAUG TXOV

 

Soob Ntxawm Lauj sawv zim txwv tsa Hmoob ua neej nyob rau Nplogteb. Tiam sis, Soob Ntxawm cov kwv tij muab Soob Ntxawm faus ciaj lawm.

Daim 4:   Soob Ntxawm Lauj yog tus hnav Hmoob nyob sab lauj,

tus ntoo kaus mom nyob sab xis yog Bliaj Yob Lauj

 

Lub cim laj xeeb yog:

 

FWJ CHIM NPOG QHOV MUAG.

COBMOOS TXIAJ XAB MUAS RAUG TXOV

Txiaj Xab Muas yog ib tus nom uas Fabkis tsa nyob Xiengkhouang. Cobmoos Txiaj Xab raug Hmoob tua txeeb nws lub fwjchim.  Thaum ntawd, Cobmoos Txiaj Xab tabtom los sibtw xaiv tsa ua Theejsim Nplog. Twb tsaus ntuj lawm los nom tswv tseem hu nws mus ntsib luag lawm tom nroog. Thaum mus txog ib tog kev ces txawm raug tub sab tua tuag. Cobmoos Txiaj Xab raug tus nywj tua tswv uas Hmoob tua Hmoob sib txeeb ua tus loj xwb.

Lub cim laj xeeb yog:

FWJ CHIM NPOG QHOV MUAG.

 

ZAWS PEJ VAJ P0V RAUG TUA NTAU ZAUS

 

Zaws Pej Cheem Vaj Pov yog tus thawj tub rog Cej 2 ntawm tsoom fwv Fuab Tais Nplog. Thiab nws tseem yog America (C.I.A) ib tus thawj tub rog Special Guerilla Unit (S.G.U) rau tus rog “Secret War” in Laos, txij xyoo 1961-1975.

Zaws Pej Cheem Vaj Pov raug neeg tua ntau zaus, tiam sis kuj muaj txoj hmoo, txawm raug mob los thiaj tsis tuag. Cov neeg uas tua Hlob Vaj Pov no yeej yog Hmoob nkaus xwb, tiam sis tseem tsis tau yog caij yuav qhia tau rau hauv no.

Daim 5:   Zaws Pej Cheem Vaj Pov

 

Lub cim laj xeeb yog:

 

FWJ CHIM NPOG QHOV MUAG.

NIAM NTAWV YAJ SOOB LWJ RAUG TXOV

Yaj Soob Lwj yog tus tsim Ntawv Hmoob, hu ua Phaj Hauj. Xyoo 1967-68, Yaj Soob Lwj raug ntes kaw nyob rau tsev loj cuj Pha Khao, Xiengkhouang, Nplogteb. Tsev Hmoob Hawj thiaj nyiag tso tau Yaj Soob Lwj tawm hauv tsev loj cuj mus nkaum rau hav zoov. Yaj Soob Lwj thiaj mus kiav xeem ua xeem Hawj, hu ua Nyiaj Hawj no.

Daim 6:   Niam Ntawv Yaj Soob Lwj

Xyoo 1972, tsoom fwv Nplog qib txam kom Zaws Pej Vaj Pov tua kom tau Yaj Soob Lwj xwb thiaj tseg. Ces Zaws Pej Vaj Pov thiaj tsis paub ua cas zoo, thiaj ntiav Nom Tooj Yaj uas yog Yaj Soob Lwj cov kwv tij mus tua tau nws tuag. Yaj Soob Lwj tuag nyob rau cheeb tsam ntawm Zos Naj Ciab ze Moos Cab.

Lub cim laj xeeb yog

: FWJ CHIM & NYIAJ KUB NPOG QHOV MUAG. LUAG SIV HMOOB TUA HMOOB.

 

 

 

 

NTXOOV HLI YAJ RAUG TXOV

 


Ntxoov Hli Yaj yog Yaj Soob Lwj ib tus thwj tim.  Tom qab uas Yaj Soob rau txov lawm, ces Ntxoov Hli thiaj sawv los qhia tus ntawv Hmoob Phaj Hauj rau Hmoob nyob ntawm lub zos Houi Khinin, ze Moos Cab.

Thaum kawg, Ntxoov Hli kuj raug txov. Ntxoov Hli raug nyooj hoom T-28 pov foob pob (bomb) rau thiaj tuag nrog ib cov pej xeem Hmoob coob tus thiab.

Lub cim laj xeeb yog:

FWJ CHIM NPOG QHOV MUAG

.

SAUB COB XAIS RAUG TXOV

Cob Xais yog ib tus saub uas sawv los tuav lub teb chaws tom qab xyoo 1975. Nws yog ib tus xov khawm uas hais lus leej heev. Tabsis mas, Cob Xais kuj raug Hmoob tua tuag rau hauv nws lub tsev lawm thiab. Cob Xais poj niam me nyuam tuag tag nrho nrog nws ua ke.

Cov Hmoob rov taw tuam ntuj tua Cob Xais ntawd, lawv muab 2 lub foob suam (M-18) los puab rau ntawm nws phab ntsa tsev zuaj ua rau tsev ntsoog tag, ces tsev neeg thiaj tuag tag nrho tib si.

Cob Xais yeej paub zoo zoo ua ntej lawm tias, hmo ntawd Hmoob yuav tuaj tua nws. Nws thiaj kom cov tub txib khiav nkaum kom deb. Thaum ib tag hmo, cov Hmoob phem thiaj tuaj tua Cob Xais thiab nws tsev neeg tuag raws cov lus tau ntos tseg lawm tiag.

Cov xov khawm Hmoob no mas lawv zoo siab hlo tuag yog thaum muaj Hmoob yuav rov taw tuam ntuj tuaj tua lawv.

Tus piav zaj keebkwm yog Paj Ntxheb Vaj. Nws yog tus zov Cob Xais ntag.

Lub cim laj xeeb yog:

FWJ CHIM NPOG QHOV MUAG.

 

ZOOV ZUAG HAWJ RAUG TXOV

 

Zoov Zuag Hawj yog tus thawj coj Hmoob uas sawv tawm tsam tsoo fwv Nplogliab nyob roob Phou Bia txij xyoo 1975 los txog hnub yawg xaus zim txwv. Zoov Zuag raug nruam sim vim muaj mob. Tiamsis qhov tseeb tiag, Zoov Zuag tus mob ntawd twb yog muaj neeg siv tom txwv lom es yawg thiaj tuag.

Luag tso nws cov txheeb ze mus txov nws thiaj tsis ceev faj.

Lub cim laj xeeb yog:

FWJ CHIM NPOG QHOV MUAG.

Daim 7:   Siv Kum Nywj Zoov Zuag Hawj

PAJ KAUB HAWJ RAUG TXOV

Siv Yeej Txam Paj Kaub Hawj, tus hau thawj ntawm pawg Fai Nroog Cob Fab Nras Pheej Xeeb uas sawv tawm tsam tsoom fwv Nplogliab txij xyoo 1975 los. Paj Kaub yog tus coj Hmoob txoj cai mus hais rau neeg ntiaj teb paub, xws: Suav, Thaib, United States thiab Africa.

Xyoo 2002, lub 10 hli, hnub tim 23, thaum 5:45 pm, Siv Yeej Txam Paj Kaub Hawj raug tub sab tua tuag nyob rau cheeb tsam ntawm Zos Chedeethong, Amphoe Viengkean, Chiangrai, Thailand.

Daim 8:  Siv Yeej Txam Paj Kaub Hawj mus cog phooj ywg rau txawv

haiv, nyob lub nroog Jamba, Angola, Africa, xyoo 1985

Cov tua Siv Yeej Txam Paj Kaub Hawj no puav leej yog Hmoob xwb. Vim muaj tus muab nyiaj ntau los ntiav neeg tua thiaj raug tuag lawm.

Lub cim laj xeeb yog:

FWJ CHIM & NYIAJ KUB NPOG QHOV MUAG.

YAAJ THOJ YUAV LUAG TSIS DIM

Yaaj Thoj yog tus Secretary General of The Democratic Chao Fa Party of Laos.

Hnub tim 13, lub 2 hlis, xyoo 2002, Yaaj Thoj tau txais ib tsab ntawv pom tshiam

(

ບັດສົນເທ່) xa teb chaws America mus. Tsab ntawv ntawd yeej qhia ntsees, thiab npav sij hawm thiab chaw tuag rau Yaaj Thoj thiab Paj Kaub Hawj tib si. Thaum kawg, Paj Kaub thiaj raug tua tuag raws li tsab ntawv teev tseg. Thiab Yaaj Thoj kuj raug cov neeg rov taw tuam ntuj tua tswv raws khiav ntsig lees thoob Thaib teb, thiab thiaj tau khiav tuaj kwm siav txog rau teb chaws America no rau xyoo 2003.

Yaaj Thoj thiab Paj Kaub yog raug tib pab Hmoob phem caum tua xwb. Raws li tus txheej xwm, luag yeej npaj tua Yaaj Thoj ntau zaus, tiam sis txoj hmoo tsis sawm tuag thiaj khiav dim tuaj rau teb chaws America lawm. Muaj neeg phem ntiav nyiaj ntau heev los tua Yaaj Thoj thiab Paj Kaub Hawj nkawd.

Tsis paub tias Yaaj Thoj puas yuav hla dhau tus nywj rov taw tuam ntuj tua tswv los tsis dhau. Tej teeb meem no cia lub ntuj mam txiav txim txoj koob hmoov rau Yaaj Thoj xwb.

Lub cim laj xeeb yog:

FWJ CHIM NPOG QHOV MUAG.

LAUJ YEJ RAUG TXOV

Lauj Yej kuj yog Paj Kaub Hawj ib tus thawj rog. Lauj Yej tau txais ib tsab ntawv pom tshiam zoo ib yam nkaus li Yaaj Thoj daim thiab. Daim ntawv ntawd yog xa los ntawm tib lub chaw nyob, thiab yog tib tus tes ntawv sau ntag.

Lauj Yej raug tua tuag lub 4 hli ntuj xyoo 2001 nyob rau ntawm lub Zos Naj Khab puab ciam teb Thaib thiab Maj.  Vim tias Lauj Yej kuj tau txais ib tsab ntawv pom tshiam zoo li Yaaj Thoj daim thiab mas thiaj paub tias Lauj Yej kuj raug tus nywj rov taw tuam ntuj tua tswv tib yam nkaus.

Lub cim laj xeeb yog:

FWJ CIM & NYIAJ KUB NPOG QHOV MUAG?

NTXOOV XEEB HAWJ RAUG TUA

Ntxoov Xeeb Hawj yog tus thawj Hmoob Thaib uas tau mus pab Paj Kaub Hawj tsa Hmoob lub neej nyob Saiyabouri, Nplogteb, rau xyoo 1989-92.

Xyoo 2001, Ntxoov Xeeb raug Thaib tua tuag nyob ntawm Khek Noi, Phetchabun, Thaibteb. Thaib cia li tuam meej tuam pem tua Ntxoov Xeeb rau ntawm plawv zos li. Tiam sis mas, vim tias Yaaj Thoj daim ntawv pom tshiam kuj ntos txog Ntxoov Xeeb rau tib yam nkaus thiab mas thiaj ntseeg tias, Ntxoov Xeeb kuj raug tus nywj rov taw tuam ntuj tua tswv tib yam nkaus thiab.

Lub cim laj xeeb yog:

FWJ CHIM & NYIAJ & NTXUB NTXAUG?

YAJ KUB RAUG TXOV

Yaj Kub yog ib tus xov khawm paub Hmoob txuj ci heev. Nws yog tus tsa tau lub tsev kheej (tsev teev hawm) nyob rau zos Xeej Meej (Av Liab), Amphoe Theung, Chiangrai, Thaibteb.

Yaj Kub raug tub sab tua tuag rau xyoo 2005. Ntseeg tias kev tuag ntawm Yaj Kub yeej cuam tshuam txog peb Hmoob tus nywj tua tswv tib yam.

Lub cim laj xeeb yog:

FWJ CHIM NPOG QHOV MUAG?

 

YAJ TUAM THOJ RAUG TXOV

Yaj Tuam Thoj yog hau thawj rog Cob Fab uas sawv tawm tsam tsoom fwv Nplogliab tau 30 tawm lub xyoo los lawm. Nws muaj zoo tswv yim thiab muaj peev xwm heev thiaj tsom kwm tau ib thooj av rau nws cov pej xeem coob heev nyob rau cheeb tsam Nam Tao, Xieng Khouang.

Xyoo 2007, Yaj Tuam Thoj raug Hmoob txov txoj sia nyob rau Nplogteb ntawm nws thooj av. Yaj Tuam yog ib tus hau thawj uas hlub pej xeem kawg los thaum kawg cia li tuag rau Hmoob tes thiab xwb.

Lub cim laj xeeb yog:

FWJ CHIM NPOG QHOV MUAG.

 

NYIAJ KUB 18%

 

FWJ CHIM 77%

 

TAIS CAUS 4.5%

 

 

COV TEEB MEEM HMOOB TAM SIM NO

 

Hmoob Xovtshoj muaj tag nrho 18 Xeem.

Thaum tseem nyob Nplogteb, Hmoob muaj 5 xeem yog cov muaj koob nto npe. Cov xeem ntawm yog: Muas, Lauj, Lis, Vaj thiab Yaj.

Thaum xub thawj yog xeem Muas thiab xeem Lauj sib txeeb fwj chim. Yog lub fwj chim tsob los ntawm Fabkis xwb, tsis yog fwj chim cag ntawm Hmoob ntiag tug. Dhau ntawd, xeem Lis thiaj sawv los sib tw nrog xeem Muas thiab Lauj. Xyoo 1960-1975, xeem Vaj, Lauj thiab Lis yog cov muaj fwj chim tshaj.

Txij xyoo 1975 los no, xeem Hawj ho sawv los muaj fwj chim. Zoov Zuag thiab Paj Kaub yog ob tus hau thawj.

KEV SIB TAWM TSAM NTAWM COV XEEM:

Xeem Vaj yog tus muaj fwj chim loj thiab muaj lub zog nchav tshaj plaws. Xeem Vaj tawm tsam txhua txhua xeem.

Xeem Hawj yog tus muaj fwj chim tswj tus fai txav txam hauv lub teb chaws Nplog txij xyoo 1975 los txog niaj hnub no.

Xeem Yaj yog ib xeem uas muaj zog thiab sib tw nrog xeem Vaj.

Xeem Lauj yog xeem muaj fwj chim nyob ntawm tsoom fwv Nplogliab.

KEEB CAG TXUJ TSHWM SIM

Raws li kev ntseeg mas pom tau hais tias, tus tswv yeej txawj kho kom Hmoob sib haum xeeb lawm.

Tus Keeb Cag Txuj tshwm sim rau tsev xeem Vaj, yog Xeev Xwm Vaj. Yog Vaj Lis Thum.  Thaum tshwm sim rau tsev xeem Vaj lawd, ces xeem Vaj zoo siab hlo thiab lees txais yuav.

Tus los qhia txuj rau Vaj Lis Thum yog Siv Yeej Txam Paj Kaub Hawj. Yog xeem Hawj los qhia. Qhov no yog ua kom xeem Vaj txhob ntxub xeem Hawj lawm.

Tus txhawb tes txuj ci kom sawv taus yog xeem Lauj. Yog Peter Lor. Xeem Lauj txaus siab tias tes txuj ci no yog tshwm sim los kho Hmoob kom sib haum xeeb, ces xeem Lauj thiaj zoo siab hlo txhawb kom sawv.

Tus txais Txuj, Vaj Lis Thum, tau mus ntseeg Christian tau 20 tawm xyoo. Tus txhawb tus txuj, Peter Lor, kuj tau mus ntseeg Catholic tau 30 tawm lub xyoo los lawm.

Thiab tus txuj tseem tshwm sim rau hnub 25-26 lub 12 hlis, uas yog Yesu hnub yug thiab.

Zaum no, tus Keeb Cag Txuj muab tau 3 xeem Hmoob, Vaj, Hawj thiab Lauj uas ib txhis sib nyas nrhw ntawd rub los ua ke lawm. Thiab tseem muab tau cov ntseeg Christian thiab Catholic los sib sau ua ke. Yog thaum 3 xeem loj no thiab cov lawbdab los ua ke tau lawm, ces yuav muaj kev rau Hmoob los sib sau ua ib tsob ib txoog thooj dab koom qhua ua ib yig Hmoob zoo.

Ntawm peb Hmoob txoj kev teev hawm POJ KOOB YAWM NTXWV tsuas muaj tib txoj nkaus xwb. Leej twg yuav ncau yuav cais mus ua lwm caj ces tsis tau tu nrho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTSIAB TXHEEJ FAI POVFWM TUS KEEB CAG TXUJ

 

 

KEV POV FWM HMOOB LUB KEE

Tsis pub kho phau Chivkeeb thiab kev tshwm sim tu nrho. Yuav tsum yuav raws nraim kev tshwm sim xwb, tsis pub txauv txia, tsis tshooj tov, tsis rho ib lo lus twg.

Cov hau thawj thiab Ntxwj Laug txhua leej yuav tsum ceeb koob xeej raws nraim phau Chivkeeb qhia xwb, tsis pub hla cej ciam.

Yuav tsum coj Ntuj Cai kom nruj nreem.

Nco ntsoov thov ntuj kom tshem tus nywj rov taw tuam ntuj tua Tswv, tsis pub aiv paug rau Haiv Hmoob ntxiv lawm.

Yuav tsum ntxuav Hmoob lub hlwb thiab cov roj ntsha

rov taw tuam ntuj tua Tswv kom huv thiab tu kua mus.

 

KEV POV FWM HMOOB LUB NEEJ

 

Vaj Lis Thum tsis yog Lis Thum Vaj, Peter Hmoob tsis yog Peter Lor, Yaaj Hmoob tsis yog Yaaj Thoj.

Yog muaj ib yam num tseem ceeb, Vaj Lis Thum yuav tsum sab laj rau tsoom hau thawj tso, mam txiav txim siab ua. Vim tias cov hau thawj yog cov tswj thiab nres txoj cai hauv tebchaws.

Txhua tus hau thawj thiab Ntxwj Laug yuav tsum nco ntsoov ceev xeev, tsis hais kev nyob hauv tsev, kev ua num, kev tawm rooj, kev noj haus nruab luag, kev tham pem, thiab… ( cov kev pem huv yog:  tua, lom, tsheb nrau, tuav tes, hluas nkauj, nyiaj kub, tsav tsim nuj, fwj chim, thiab…).

Txhua qhov num uas yuav tshaj tawm raws cai rau sab nraud, yuav tsum raug txoj cai nyob hauv lub teb chaws no, tsis pub hla txoj cai tu nrho.

Poj Koob Yawm Ntxwv tsis cuam tshuam txog fai kumxeeb, tsuas yog hais txog txoj kev cai dabqhuas (religion) xwb. Li ntawd, cov hau thawj hauv PKYN tsis pub muaj npe zwm rau ib pawg fai kumxeeb twg.


HMOOB COV HAU THAWJ

 

 

Blia Yao Lo

Zaws Pej Cheem Vaj Pov

Niam Ntawv Yaj Soob Lwj

Siv Yeej Txam Paj Kaub Hawj

Siv Kum Nywj Zoov Zuag Hawj

Vaj Tswv Cim Lauj Ntxuam Vwj

Yaj Soob Lwj, Zoov Zuag Hawj,

Paj Kaub Hawj, Vaj Tswv Cim Lauj Ntxuam Vwj

Soob Ntxawm Lauj, Bliaj Yob Lauj

Lis Lwm Heevneeg T-28

 

 

 

 

 

TEEB MEEM HMOOB

 

TT 1 :  Xyoo 1906,  Hmoob raug Fabkis txiav cij dab vim  tsis muaj nyiaj them se

 

 

TT 2:  Hmoob lub neej tiam 1900S

 

TT 3:  Hmoob raug Fabkis tsim txom

 

TT 4:  Yawm Kis tus taug mas tsim nyog zeem kawg

 

TT 5:  Hmoob raug Fabkis cuab

 

 

TT 6:  Hmoob ua Fabkis tub rog

 

TT 7:  Lub neej tsis muaj tus tswv ces yeej zoo li no xwb tiag Hmoob

 

TT 8:  Hmoob zoo siab hlo ua neej pos muag nti

 

 

TT 9:  Me nyuam HeevNeeg Hmoob

 

 

 

 

TT 10:  Hmoob sib txeeb nyooj hoom khiav rog mus rau Thaibteb, May 1975

 

TT 11:  Hmoob lub neej ntsuag teb chaws mas tsim nyog los kuas muag kawg nkaus

 

 

TT 12:  Ban Vinai Refugee Camp

 

TT 13:  Chiang Kham Refugee Camp

 

 

TT 14:  Tsoom Hau Thawj Cob Fab, 1984

 

TT 15:  Hmoob lub neej Quaj ntxuag Luag

 

TT 16:  Hmoob lub neej

 

 

“Rub Nyuj Tw Haus Nyuj Zis”

 

Nyob Chiang Kham Refugee Camp, Thailand

 

TT 17:  Hmoob lub neej nyob Ban Houi Namkhao, Phetchabun,

 

Thailand on 2005 to 29 December 2009

 

 

 

TT 18: 158 leej Hmoob raug txim nyob Nong Khai, Thailand

 

TT 19: Me nyuam Hmoob raug Tub Rog Thaib muab phom yuam xa mus Nplogteb, December 2009

 

 

 

TT 20:  Tsheb tub rog Thaib thauj Hmoob mus Nplogteb, December 2009

 

TT 21:  Fighting for the Hmong’s Right in Geneva, 17 May 2008

 

 

 

 

 

 

KOJ PUAS YOG HMOOB?

 

Koj yog Hmoob no thov pab hlub Hmoob nawb mog.

Thov koj ua ib yam pub rau Hmoob ov.

Poj Koob Yawm Ntxwv yog tus CAWM SEEJ coj koj mus hlub Hmoob os.

 

XOV KHAWM KEV PIAM SIJ

 

By Yang Sea Thao

 

July 16, 2010

 

Hmoob yog ib haiv neeg uas nquag sawv xov khawm heev. Txhua tus xov khawm sawv los hais ntuj lus, kom Hmoob hloov Hmoob lub neej mus raws txoj kev cai tshiab. Tiamsis mas kuj tsis muaj ib tus xov khawm twg yuav tho tau txoj kev tshab plaws rau Hmoob taug li. Lawv thiaj coj tsis tau Hmoob mus tsheej ua ib haiv neeg tsim txiaj muaj fwjchim.

Xov khawm yog tus uas txais tau ntuj lub fwjchim, hais ntuj lus, ua ntuj num, tshaj ntuj cai rau noob neej. Ntuj yog tus tswj xov khawm. Xov khawm yog tus uas ntuj tsa, thiab kuj ho yog tus uas ntuj txo fwjchim tib yam. Li ntawd, peb peem zeej neeg thiaj kho tsis tau, hais tsis tau xov khawm li, tsuas muaj uas xov khawm hais thiab kho peb nkaus xwb. Xov khawm tej hauj lwm ces zoo puav tam yus mloog xov tooj cua xwb; yus tsuas muaj cai mloog xwb, yeej tsis muaj cai los cav tau luag li.

Hais raws Hmoob keebkwm, cov xov khawm yeej nyias muaj nyias ib teg txuj. Txhua leej puav leej hu nws ua Vaj Hmoob.  Muaj tej tus tseem hais tias nws yog tswv ntuj los kuj muaj. Muaj ib txhia ho cia li ntxooj vwm thiab rhuav nws lub neej piam sij tag thiab. Hos muaj tej tus ces tseem cem tus ub tus no yam tsis tsim nyog li.

Hmoob ib txhis pheej sawv xov khawm coob heev. Ib tiam neeg twg, xov khawm sawv lawm ntau phaum. Ntawm no mus, kuv tsuas piav txog leej puav xov khawm uas peb yeej paub thiab pom tseeb tseeb los ua piv txwv rau peb Hmoob tau kawm xwb.

 

 

COV XOV KHAWM UAS RAUG KEV PIAM SIJ

 

Paj Cai Vwj


Paj Cai yog tus sawv tawm tsam Fabkis sau se nyob teb chaws Nplog xyoo 1917-1921. Thaum ntawd, Paj Cai tau tshaj tawm muab 4 lub xeev uas npuab ciam teb Nyablaj los ua tebchaws Hmoob. Raws li tej laus piav tseg mas Paj Cai yog ib tug xov khawm (saub) uas muaj peev xwm heev. Thaum xub pib, Paj Cai cov tub rog khoos heev. Ua ntej yuav mus ntaus rog, lawv muab ib leeg ib lub qe qaib los ncwm coj mus tuav rau hauv qhov cos. Yog leej twg lub nqe tsis tawg, ces mam cia tus ntawd mus ntaus tsam mas thiaj khoos heev.

Tabsis mas thaum kawg, Paj Cai tau ua txhaum rau lub ntuj, ces thiaj piam sij tag lawm. Vim Paj Cai cov tub rog tau muab ib tus poj niam ntawm tog tiv zeej phais plab thau lub tsev me nyuam los saib thiaj txhaum ntuj. Thaum ntuj rho fwjchim rov qab, ces txhua tus thiaj tsis yog nqaij toog txhav hlau ntxiv lawm, tsuas phom ib yam li tus tsawb xwb.  Li ntawd, Paj Cai thiaj swb rog rau Fabkis. Ntsuj rog Paj Cai no Nplog hu ua “Rog Vwm”.

Thaum swb rog tas lawm, Paj Cai tau khiav mus nkaum rau hav zoov. Fabkis thiaj ntiav Paj Cai ib tus tub kwvtij hu ua Qhua Kuam, nrog rau ib tus Pubthawj mus ntxias tua tau Paj Cai tuag. Nkawm coj Paj Cai lub taub hau los rau Fabkis. Thaum los txog ib tog kev, txawm los ib kob nag daj loj los tav kev. Dej thiaj huam loj heev. Qhua Kuam nkawd lug toj lug pes hla tsis tau tus dej ntawd, ces nkawm thiaj ntov ntoo tuam choj hla dej. Tabsis mas thaum hla txog plawv dej, ces Paj Cai lub taub hau cia li poob rau hauv hav dej lawm. Nkawm ob leeg nrhiav tau 3 hnub thiaj pom lub taub hau mus khuam rau ntawm ib tauv khaub. Thaum Qhua Kuam nqa Paj Cai lub taub hau mus txog Fabkis,  Fabkis muab qhib saib ces Fabkis thiaj hais tias lub taub hau uas Qhua Kuam nqa mus ntawd tsis yog Paj Cai lub, nws yog Qhua Kuam lub xwb.

Tau tsis ntev, Qhua Kuam txawm tuag nyoos tsias lawm.

Keebkwm Paj Cai kev piam sij muaj 2 yam loj:

(1) Hmoob ntshaw nyiaj thiaj raug Fabkis ntiav mus tua Hmoob tus Vaj raws li tus nywj rov taw tuam ntuj tua tswv; (2) Ntuj rho fwjchim, vim tau ua kev txhaum rau lub ntuj lawm.

Txawj Nruag Yaaj


Txawj Nruag yog Vaam Sim Yaaj tus tub. Txawj Nruag sawv saub nyob rau ntawm xeev Xieng Khouang xyoo 1940s. Txawj Nruag yog ib tus saub uas leej kawg. Nws tsa tau ib lub tsev kheej muaj 3 tshooj. Lawv siv sij hawm ua tau 3 xyoos thiaj tiav. Lub tsev no dai npauj nyiaj nraug zeeg li. Tej xyoob ntoo uas yuav txiav los ua lub tsev no, yog thov ntuj thiab thov tus ntoo tib si mam ntov tau. Txawj Nruag lub tsev kheej no muaj 3 theem, muaj 9 ces ruv, thiab muaj ib lub hau kaus saum lub ruv kawg. Tsoom Hmoob nyob ib cheeb tsam ntawd tuaj teev hawm tau 3 xyoos xwb, ces cia li piam sij lawm.

Txawj Nruag txoj kev piam sij yog los ntawm kev ua plees ua yi.

Thaum ua tau lub tsev lawm, Txawj Nruag tau xaiv ib tus me nyuam Hmoob hu ua Num Yig no los ua Hmoob tus Vaj. Num Yig tseem muaj hnub nyoog li 8 xyoos ntawd xwb. Lawv coj com mus kwv Num Yig txiv, Xaiv Ntaaj Yaaj, Num Yig niam, thiab nws tij laug, Vaam Nruag, pem lawv tsev tuaj nce lub tsev teev ntuj ntawd. Thaum tuaj txog ces Xaiv Ntaaj thiab Niam Xaiv Ntaaj thiaj mus pw rau chav sau ub lawm. Hnub tom qab, Xaiv Ntaj lawv kuj rov qab mus tsev tag. Tau tsis ntev, ces Txawj Nruag txawm ywj fab ywj fwj. Txawj Nruag muab nws niam loj tom noj nyoos rau hauv lub tsev kheej ntawm nyob rau saum theem siab saud. Thaum niam loj tuag lawm, Txawj Nruag thiaj ho kom sawv daws mus nqa dej los ntov kom sawv rov qab los. Lawv ua tau ntau hnub los niam Txawj Nruag yeej tsis ciaj rov los li, nws cia li o thiab ntsuab lawm ces lawv thiaj txiav txim siab muab zwm xab. Niam Txawj Nruag lub xab yeej muab tso cia rau hauv lub tsev kheej no tsis faus hlo li.

Txij thaum niam Txawj Nruag tuag tas los ces lawv thiaj tsis teev hawm ntxiv lawm. Lub tsev kheej ntawd cia li yog lub chaw tso Niam Txawj Nruag nkaus lawm xwb.

Rooj plaub no cov neej tsa tau xyuam phaj txog Tub Liab Lisfoom. Ntsum Laav Tsaab yog tus mus nres rooj plaub no rau ntawm nom tswv. Thaum kawg, nom tswv tau txiav txim tsis muaj kev txhaum, vim tias ntawv Fajlem yeej qhia tseg tias yuav sawv muaj ib lub tsev teev hawm rau cheeb tsam ntawd. Li ntawd, Txawj Nruag tau mus kho neej tsa, teev neej tsa kua muag xwb ces plaub tag.

Txawj Nruag Yaaj los tuag rau zos Nam Fane, ze Moos Cab rau xyoo 1960s.

Raws li Txawj Nruag keebkwm kev piam sij yog:

Ua kev plees kev yi rau lub tsev teev hawm mas Txawj Nruag thiaj vwm, thiab muab nws tus niam loj tom noj nyoos.

Vam Choj Thoj


Vam Choj yog ib tus saub uas sawv ua ke nrog Yaj Soob Lwj. Saub Vam Choj yog tus teev Yaj Soob Lwj lub tsev kheej nyob rau ciam teb Nyablaj-Nplog. Thaum xub thawj mas Nyablaj tau nqus rog tuaj tua Hmoob lub tsev kheej no lawm ntaus zaus, tiamsis kuj puav leej tsis yeej Hmoob. Lub sij hawm ntawd, Nyablaj cov mos txwv phom loj thiab foob pob poob pawg lug rau tog vaj tog tsev tsis tawg li. Tabsis mas thaum kawg, Hmoob kuj cia li swb rau Nyablaj lawm thiab.

Raws keebkwm hais tias, teeb meem uas Hmoob tau swb zaum no twb vim yog Vam Choj yuav tus Niam Nkauj Mog Mim teev ntuj ua niam yau. Tus Niam Nkauj Mog Mim yog Yaj Soob Lwj ib tus ntxhais sau. Thaum muab tus ntxhais no los ua Niam Nkaum Mog Mim teev ntuj ntawd, nws tseem yau. Tau ib xyoo tom qab no, tus ntxhais ntawd loj hlob tiav me nyuam hluas nkauj tuaj txawm zoo nkauj heev. Vam Choj xav tau nws ua niam yau. Vam Choj txawm mus thov Yaj Soob Lwj ntau zaug. Vam Choj hais tias, yog tsis muab Niam Nkauj Mog Mim rau nws tuav tseg, ces tsam Niam Nkauj Mog Mim ho mus yuav txiv rau sab nraum lawm. Yaj Soob Lwj kuj tsis pom qab hais li cas, thiaj muab 1 lo lus ua tsuam kab nias rau Vam Choj li no, yog tias pes tsawg los Vam Choj yuav yuav kom tau tus Niam Nkauj Mog Mim xwb no ces saib Vam Choj puas kam caiv puv 3 xyoo tsis pub nkawd pw ua niam txiv. Vam Choj txawm lav ntxhias.  Yaj Soob Lwj thiaj tso lus rau nkawd sib yuav. Vam Choj tos tau 3 xyoo nkaus, tshuav ib hmo ces puv caij nyoog teem tseg. Vam Choj txawm mus nrog Niam Nkauj Mog Mim pw ua ke, ces thiaj txhaum ntuj. Dhau ntawd, Nyablaj rov qab tuaj tua Hmoob dua, ces phom loj phom me tawg pig poog xwb.  Muaj ib lub mos txwv ntaub nkaus Vam Choj ib sab qhov muag dig kiag. Hmoob thiaj swb thiab khiav ntawm lub chaw ntawd los txog rau Looj Cheeb. Thaum los nyob Looj Ceeb lawm, Vam Choj mam xuas tau lub mos txwv AK-47 nyob hauv nws lub qhov muag tawm los. Vam Choj thiaj dig ib sab qhov muag lawm.

Thaum uas Yaj Soob Lwj raug txov lawd, ces Vam Choj tau chim siab heev. Vam Choj thiaj tuag nyoos tsias lawm. Ua ntej Vam Choj yuav tuag ntawd, nws tau hais ib cov lus tseg cia rau Hmoob. Tus uas ceev Vam Choj cov lus yog Ntshab Vaaj Thoj.

Vam Choj cov lus uas hais tseg rau Hmoob ntawd yeej raug tag nrho los txog ntua qhov uas Siv Yeej Txam nruamsim lawm. Tseem tshuav yav tom ntej tsis tau paub tias yuav leej npaum li cas xwb.

Saub Vam Choj lub tsev teev hawm nyob ciam teb Nyablaj raug piam sij yog:

Ua kev plees kev yi, yuav Niam Nkauj Mog Mim ua niam yau.

Nyiaj Pov Vaj


Nyiaj Pov yog ib tus saub uas sawv los nres lub teb chaws xyoo 1975, nyob rau roob tsuas Pham Gus, Tojxeem Phou Kong Khao, Xiengkhouang.

Thaum lub yees sim ntawd, tsoom Hmoob tau raug kev ntxhov siab heev. Nyiaj Pov tau sawv los coj cov Hmoob uas nyob rau cheeb tsam ntawm Toj Xeem Phou Kong Khao khiav mus nkaum nyob ntawm lub qhov tsua Pham Gus uas nyob puab ntug dej Najnyeej. Cov Hmoob kuj khiav mus nrog Nyiaj Pov nyob coob heev. Nyiaj Pov tau tsa 1 tus Niam Nkauj Mog Mim los teev ntuj.

Muaj ib hnub, Nyiaj Pov txawm hais rau tsoom pej xeem tias ntuj yuav kom nws yuav tus Niam Nkauj Mog Mim ntawd los ua niam yau no. Tsis muaj leej twg cheem tau, ces Nyiaj Pov thiaj yuav tus ntxhais Niam Nkauj Mog Mim ntawd ua niam yau lawm. Tau tsis ntev, ces Nyablaj thiaj tuaj tua Hmoob swb tag du lug thiab.

Saub Nyiaj Pov kev piam sij yog:

Kev plees kev yi, yuav Niam Nkauj Mog Mim ua niam yau.


4 HOM NOM

 

 

 

Yog NTUJ tsa.

Tus nom uas yog ntuj tsa, ces yog ntuj txo.

Yog PEJ XEEM tsa.

Tus nom uas yog pej xeem tsa, ces yog pej xeem txo.

Yog LWM HAIV tsa.

Tus nom uas yog lwm haiv neeg tsa, ces yog luag txo tib yam nkaus.

Yog YUS tsa.

Tus nom uas yog yus tsa yus tus kheej ua, ces yeej yog yus txo yus thiab xwb. Vim thaum yus nkees ua lawm, ces yus cia li tsum twb ywm xwb. Yeej tsis muaj leej twg yuav los txo yus tau, vim twb tsis muaj leej twg lees paub yus tus nom. Fuab Tais Lis Ntxawg yog tus qauv uas nws tsa nws ua Fuab Tais, thiab nws ho los txo nws tus Fuab Tais xwb, tsis muaj leej twg yuav lees paub thiab ho yuav los txo nws li.

COV TEEB MEEM UA RAU XOV KHAWM MUAJ KEV PIAM SIJ

Hais txog kev piam sij ntawm cov xov khawm mas kuj muaj ntau yam. Lub ntsiab lus tseem ceeb yog txhaum rau lub ntuj, ces ntuj rho fwjchim lawm xwb. Ib qho kev txhaum loj tshaj plaws rau lub ntuj, yog KEV PLEES KEV YI. Raws li keebkwm kev piam sij yog:

Kev plees kev yi.

Yuav Niam Nkauj Mog Mim ua poj niam.

Ua plees ua yi rau hauv lub tsev teev hawm.

Kev hais lus phem.

plhom moj,

tshoob hawb khav txiv,

twv nom twv tswv.

Kev ua siab phem ntais ntuj.

lim hiam,

kev tsim txom noob neej yam tsis tsim nyog.

Kev xa fwjchim rov qab.

Cov saub puav leej coj siab nqaim, siab ti, thiab siab luv heev. Yog thaum twg lawv chim siab xwb, ces lawv maj zoj zeeg hlawv xyab hu ntuj, muab cov fwjchim xa tsawg tsuag rov qab lawm pem ntuj kom tas.

Ntshai tuag.

Txhua leej xav kom txawj plhis xwb, tsis xav tuag. Cov mus ntaus rog mas xav kom yus tua luag tuag xwb. Yus tog mas yeej tsis pub kom ib leej ib tus twg raug mob los tuag li. Li ntawd, yog thaum muaj ib tus ho sav tsam raug tuag kiag xwb ces sawv daws cia li poob nthab tag nrho lawm.

Cov Hmoob uas nws tsa nws ua Vaj Hmoob rau niaj hnub tam sim no yog:

 

Ntxoov Mas Yaj

Lis Ntxawg

Dua li cov xov khawm uas kuv tsis paub kuj tseem tshuav coob leej. Lawv txhua leej txhua tus puav leej ntseeg tias, lawv yog Vaj Hmoob tag huv si. Tiamsis mas peb Hmoob tsuas muaj ib tus Vaj xwb, ces yuav tsis txhua rau sawv daws lauv.

Kuv yeej ntseeg hais tias, Hmoob yog ib tsob noob neej uas txhawv ncau los ntawm tib pog tib yawg xwb, mas Hmoob tsuas muaj tib txoj kev ua neeg, thiab muaj tib txoj cai ua neeg xwb. Hmoob yuav tsum ua tib yig xwb thiaj yuav pom Hmoob lub neej sawv tsheej xeeb taus mus ua ib haiv neeg nyob tsim txiaj muaj fwjchim.

Rog Vaj

Muaj ib hnub cov Vaj Hmoob candidates no yuav sib tawm tsam tias yus yog tus tseeb. Tus yuav yeej yog tus muaj txuj ci siab thiab muaj pej xeem poog coob.

Rog Xov Khawm

Cov xov khawm yuav sawv los sib tawm tsam loj heev. Tiamsis mas cov xov khawm no tsuas siv fwj fuaj ntuj los sib tawm tsam xwb. Ntuj yog tus yuav txiav txim rau lawv. Yog leej twg hla ntuj cai, ces nws yuav tsuag zuj zus thiab nploj mus thaum kawg. Yog cov uas ua tau raug ntuj cai, ces tej zaum yuav txawj sib sau los txhawb Hmoob lub kee kom sawv ntseg log. Thaum ntawd, nyias yuav muaj nyias lub luag num los pab Hmoob. Hmoob yuav rais mus ua ib haiv neeg uas ntuj tsawb teb tiam, thiab tuav ntuj tes ua neej.